پروژه واحد آقای رئیسی

پروژه 2 واحدی آقای رئیسی واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی میباشد.

این پروژه بصطور کلی بازسازی شد و کلیه تاسیسات و لوله کشی و عملیات عمرانی در این ساختمان انجام شد.